Projekce TZB a energetických zdrojů

Cílem naší projekční činnosti je vzájemná koordinace jednotlivých profesí technického zařízení při výstavbě/rekonstrukci objektů občanské vybavenosti a průmyslových objektů. Vždy se snažíme našim zákazníkům při projektové přípravě záměru nabídnou koordinovanou činnost napříč profesemi, které jsou neoddělitelnou součástí každé stavby a zajišťují její spolehlivý provoz a komfort při užívání. Samozřejmostí je využívání moderních trendů a technologií, které jsou pro snížení provozních nákladů nových i rekonstruovaných objektů vždy na prvním místě.

Zajišťujeme jednotlivé stupně projektové přípravy:

 • studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro realizaci stavby 
 • dokumentace skutečného provedení
 • výkon technického dozoru

Poskytujeme kompletní projekční práce v oborech:

 • energetické zdroje
 • zařízení pro vytápění staveb
 • zařízení pro ochlazování staveb
 • zařízení zdravotně technických instalací
 • plynová zařízení 

Energetické hodnocení budov

Naše externí projekční kancelář  je specializována na energetické hodnocení budov. Díky tomu jsme schopni našim zákazníkům zpracovat průkazy energetické náročnosti budov (PENB), energetické posudky a energetické audity. Vytváříme projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budov. V případě oprávněnosti žadatele také s možností využití dotačních programů (nová zelená úsporám, evropské fondy).

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), známý také jako energetický štítek a energetický průkaz, je srovnávací metoda hodnocení energetické náročnosti budovy. Výslednou veličinou je vypočtena měrná spotřeba energie. Energetický štítek umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz. Metodika PENB hodnotí tyto parametry:

 • vytápění
 • osvětlení
 • přípravu teplé vody
 • chlazení
 • prostup tepla vnější obálkou budovy 
 • větrání
 • úpravu vlhkosti 

ENERGETICKÝ POSUDEK

Energetický posudek (EP) je metoda energetického hodnocení, která slouží ke zhodnocení přínosu navrženého opatření v rámci energetického hospodářství. Účelem energetického posudku je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, nebo zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci.

Oproti energetickému auditu slouží energetický posudek k vyhodnocení jednoho, nikoliv několika různých opatření, tedy např. k vyhodnocení úspor vzniklých zateplením jedné budovy v rámci energetického hospodářství několika budov. Výsledkem jsou informace o úsporách, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice navrženého opatření.

Energetický posudek je vyžadován v rámci dotačních programů, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti budovy či efektivnější využití zdrojů energie. Energetický posudek zpracováváme např. při žádostech o dotaci:

 • Nová zelená úsporám 
 • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
 • Operační program životní prostředí (OPŽP)

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit (EA) je detailní metoda energetického hodnocení, při které je komplexně analyzován stávající stav energetického hospodářství hodnoceného objektu či zařízení. Energetickým hospodářstvím může být jedna budova, ale také soubor budov. Energetický audit hodnotí:

 • tepelně-technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy
 • zdroje energie
 • rozvody energie (tepla, chladu, teplé vody, technologické rozvody)
 • významné spotřebiče energie
 • systém managementu hospodaření energií

Výsledkem jsou informace o stávajícím stavu energetického hospodářství a návrhy opatření vedoucích k úsporám energie. Navržená opatření obsahují také informace o úsporách nákladů, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice spojené s navrhovanými opatřeními.